18. oktober 2020

ER DET SYND AT TAGE DEN NYFØDTE KALV FRA KOEN?

I det danske mejeribrug adskiller man den nyfødte kalv fra koen efter 12-24 timer. Det er i overensstemmelse med lovgivningen, men mange vil alligevel mene, at det er synd at skille kalven fra koen kort tid efter, den er født. Så hvorfor adskiller landmanden egentlig kalven fra koen? Og er det synd for kalven, at den bliver taget fra koen? Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive besvaret i denne artikel.

En landmand, der har en malkekvægsbesætning, må ifølge lovgivningen fjerne kalven fra koen 12 timer efter, kalven er blevet født. Hvis der er tale om en økologisk besætning, skal der gå mindst 24 timer. Det kan godt virke hårdt at adskille ko og kalv efter så kort tid, og mange vil derfor også mene, at det er synd for både kalven og koen. Men der er faktisk nogle fornuftige og dyrevelfærdsmæssige grunde til, at landmanden skiller de to dyr så relativt hurtigt fra hinanden.

Helt lavpraktisk adskilles ko og kalv, for at landmanden kan få adgang til koens mælk. Dyrlæge Peter Raundal fra SEGES, der er ekspert i dyrevelfærd, fortæller:

MAN SKAL GØRE SIG KLART, AT LANDMANDEN HAR KØERNE SOM PRODUKTIONSDYR, OG DERFOR GÆLDER DET OM, AT DET MESTE AF DEN PRODUCEREDE MÆLK KOMMER UD TIL FORBRUGERNE. DERFOR ER DET NØDVENDIGT AT SKILLE KALVEN FRA KOEN, MEN DET SKAL GØRES SÅ SKÅNSOMT SOM MULIGT OG UDEN, AT DYRENE LIDER OVERLAST.
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Hvis landmanden ikke adskiller ko og kalv, har han svært ved at få adgang til koens mælk i den periode, hvor ko og kalv går sammen. Derfor vil det for mange landmænd ikke kunne hænge sammen økonomisk, hvis ko og kalv skal gå sammen.

Jo længere tid sammen - desto værre bliver adskillelsen

Både dyrlæger og landmænd har erfaret, at jo længere tid en ko og en kalv går sammen, desto stærkere bliver de sociale bånd mellem koen og kalven. Og jo mere stressende og belastende bliver det for de to dyr at blive skilt. Som nævnt så skal man bryde bindingerne mellem ko og kalv, og jo før man gør det, desto mindre synd og belastende er det rent faktisk for ko og kalv.

FAKTA

De danske landmænd adskiller den nyfødte kalv fra koen 12 eller 24 timer efter fødslen. Det kan virke barsk. Men de praktiske erfaringer og forskning har vist, at en relativt hurtig separation mellem ko og kalv belaster dyrene mindst.


Koen kan smitte kalven

En anden årsag til adskillelsen af ko og kalv er det rent sygdomsmæssige. Der er nemlig mindre risiko for, at kalven bliver syg, hvis den relativt hurtigt fjernes fra koen. En del køer er raske smittebærere, f.eks. kan koen udskille salmonella-bakterier i sin afføring, vel at mærke uden at koen selv er syg.

En nyfødt kalv er særdeles følsom over bakterieinfektioner, så hvis koen eksempelvis udskiller salmonella-bakterier i sin afføring, så er der stor risiko for, at kalven smittes med disse bakterier, bliver syg og måske dør.

En salmonellainfektion i en mælkebesætning er en alvorlig affære, og det er vigtigt, at landmanden er på forkant med udviklingen og hele tiden prøver at undgå, at dyrene smitter hinanden.


Når kalven har forladt koen

Umiddelbart efter at kalven er blevet fjernet fra koen, anbringes den i en boks til kalve. Nogle landmænd har bokse, hvor kalvene går hver for sig, mens andre har bokse, hvor kalvene går sammen parvis eller i mindre flokke. Uanset om kalvene går alene eller flere sammen, har de dog kontakt med hinanden. Dyrlæge Peter Raundal fortæller:

I DE TILFÆLDE HVOR KALVENE GÅR I HVER SIN BOKS, SÅ ER DER KRAV OM, AT KALVENE SKAL KUNNE SE HINANDEN OG KOMMUNIKERE INDBYRDES, DVS. RØRE ELLER SLIKKE HINANDEN, HVILKET ER EN NATURLIG OG SOCIAL ADFÆRD HOS EN KALV.
- Peter Raundal, Dyrlæge, SEGES

Landmanden holder naturligvis øje med sine kalve og sørger for, at de får den mælk og kalvefoder, som de har brug for. Derved kan kalvene vokse sig sunde og stærke - og blive til nye malkekøer i besætningen.


Kalvenes videre færd

Når kalvene bliver lidt ældre, så samles de i en større, fælles kalveboks. Senest otte uger efter fødslen skal de konventionelle kalve flyttes til de fælles kalvebokse, mens det sker allerede efter en uge for de økologiske kalve. I kalvenes videre opvækst går de i fællesbokse sammen med andre kalve af samme alder indtil de er klar til at gå sammen med de andre køer i løsdriftstalden.


Er det unaturligt at adskille ko og kalv?

Når kalven har diet første gang, vil koen i naturen ofte forlade kalven for at søge føde og vand, og kalven vil efterlades alene i længere perioder. Typisk  introducerer koen kalven til flokken nogle dage efter fødslen og herefter vil den hurtigt begynde at tilbringe mere tid med sine jævnaldrende end med koen. På samme måde sørges der i stalden for, at kalven bliver sat sammen med jævnaldrende kalve, så den kan udøve sin sociale adfærd med andre kalve.


Forsøg med ko og kalv sammen

Landmændene ved godt, at mange forbrugere ønsker at have ko og kalv gående sammen, og der bliver også lyttet til de ønsker. Derfor prøver nogle landmænd på forsøgsbasis at holde ko og kalv sammen i længere tid efter kælvningen. Der er dog nogle udfordringer med dette.

Koen producerer langt mere mælk end kalven har behov for de første måneder efter fødslen. Landmanden vil dermed stadig kunne få mælk fra koen til mejeriet, men da køer malkes i malkestalde, hvor der ikke er plads til kalvene, er det en udfordring for landmanden at fat i den resterende mælk. Dermed er det vanskeligt for landmanden at få økonomien til at hænge sammen.

Én af løsninger på dette problem, som nogle landmænd benytter sig af, er de såkaldte ammetanter. Her går kalvene ikke med deres mor, men i stedet går en mindre flok kalve sammen med én ko, som de dier hos. På den måde får kalvene mælk direkte fra koen, der så ikke giver mælk til mejeriet. Samtidigt kan kalvene leve i fællesskab med andre kalve, ligesom de ville i naturen.

 

FAQ

Hvorfor tager man kalvene væk fra koen?

Landmændene holder malkekøerne som husdyr, fordi de kan producere mælk til forbrugerne. For at landmændene kan komme til koens mælk, er de nødt til at fjerne kalven fra koen kort tid efter kælvningen. Denne adskillelse sker så skånsomt som muligt og i overensstemmelse med erfaringer, der er anerkendt både praktisk og videnskabeligt.

Hvorfor har man valgt at adskille dem efter 12/24 timer?

Efter kælvningen begynder koen og kalven at danne sociale bånd. Disse bånd forstærkes gennem den tid, de går sammen, og en senere adskillelse af koen og kalven er derfor mere belastende og stressende for dem end en adskillelse, der sker allerede efter 12-24 timer. En tidlig adskillelse minimerer desuden risikoen for, at koen, som kan være en rask smittebærer, smitter kalven, der er meget modtagelig over for smitte.

Kan det passe, at der er tilfælde, hvor kalvene bliver fjernet, før der er gået 12 timer?

Det er rigtigt, at kalven i enkelte tilfælde bliver fjernet fra sin mor, før der er gået 12 timer. Det skal landmanden nemlig gøre, hvis en kvægbesætning er smittet med en infektion som for eksempel salmonella, da det er det sundhedsmæssigt mest forsvarlige for kalven.

Var det ikke bedre at lade koen og kalven gå sammen i længere tid?

Det er svært at fastsætte det mest optimale tidspunkt for, hvornår det er bedst at adskille en ko og dens kalv. Koen og kalven stimuleres begge positivt ved, at koen får lov til at slikke kalven. Omvendt har forsøg også vist, at det er mindre stressende og belastende for koen og kalven, hvis de adskilles tidligt, fordi de ikke når at knytte helt så stærke sociale bånd. Det er nogle af de aspekter, der har haft betydning for beslutningen om, at koen og kalven skal gå sammen i minimum 12-24 timer

Er det ikke dyreplageri at tage en kalv væk fra sin mor så tidligt?

Nej det er det ikke. Selve adskillelsen af ko og kalv vil være en belastning for dem begge, uanset hvornår det sker. Forsøg har vist, det hvis adskillelsen sker så tidligt som muligt, nedsættes denne belastning for både koen og kalven.

Er det ikke synd for kalven?

Landmanden er nødt til at skille koen og kalven fra hinanden, for at malkekoen kan bruges til at producere mælk. Forsøg har vist, at en tidlig adskillelse er det mindst belastende for koen og kalven, da de ikke når at knytte helt så stærke sociale bånd. Det er desuden ikke kun negativt for kalven, at den fjernes tidligt fra sin mor, da det mindsker risikoen for, at den smittes med sygdomme fra koen, som kan være rask smittebærer. Derudover kan en kalv bedst vænne sig til mennesker i løbet af dens første leveuge, og det sker i høj grad ved, at staldpersonalet har tæt kontakt med kalven under for eksempel mælkefodring.

Hvad får kalven at spise når den er taget væk fra koen?

Det er livsnødvendigt for en kalv, at den får råmælk indenfor de første 6-8 timer i dens liv. I kalvens første levedage får den derfor råmælk fra enten sin mor eller andre køer i besætningen. Herefter skal kalven naturligvis have tilstrækkelig mælk af god kvalitet gennem hele mælkefodringsperioden. Det får den enten fra nogen af besætningens køer eller gennem mælkeerstatning, der er baseret på komælk. Derudover fodres kalvene med fast foder, så deres mavetarmsystem udvikles naturligt.

Går kalven alene efter separationen?

På grund af smittefare fra større kalve, bliver kalven placeret i en enkeltboks, når den er blevet adskilt fra koen. Der er dog regler om, at kalven både skal kunne se og røre ved andre kalve, så deres sociale behov kan blive opfyldt. Efter nogle uger kommer kalvene til at gå sammen.

Hvorfor brøler de efter hinanden ved adskillelsen?

Koen og kalven brøler, efter de er blevet skilt ad, fordi de forsøger at finde hinanden. Det gør de, fordi de har nået at knytte bånd. Hvis koen og kalven adskilles tidligt, reduceres denne brølen. Derudover er det en fordel, at koen og kalven bliver fysisk adskilt, så de ikke kan se og høre hinanden.

Bliv klogere på dyrevelfærden i mejeribruget